Ooops! We noticed you're browser isn't compatible...Sadly, it means you're missing out on the best our site has to offer (and some important bits may not work at all). This is easily fixed though! Upgrade to the latest version of Internet Explorer here.

Her arbeider Partners

I over 60 år har befolkningen i Myanmar (Burma) lidd under en brutal borgerkrig. En krig som har fratatt befolkningen muligheten til å leve frie, fullverdige liv. Partners arbeider for å hjelpe disse menneskene. Vi gjør alt vi kan for å gi disse menneskene beskyttelse og en mulighet for å nå sitt fulle potensiale.

LES MER

Myanmar (Burma)

Myanmars befolkning på omkring 50 millioner innbyggere har i flere tiår lidd under et undertrykkende militærdiktatur. Diktaturet opphørte offisielt i 2011, og gikk over til en sivil regjering. Til tross for dette, sluttet ikke konfliktene. Hæren fortsetter å angripe de mange etniske gruppene.

Map of Myanmar

Mange av de etniske gruppene blir fortsatt angrepet av de militære til tross for våpenhvileavtalen som ble underskrevet av Myanmars president, Thin Sein. Dette har ført til at hundretusener av mennesker er jagd på flukt i sitt eget land. Disse menneskene mangler mat, medisiner og husly. I denne situasjonen dør mennesker hver dag av underernæring, og barna er spesielt utsatt.

De siste årene har de økonomiske reformene i Myanmar vært mye omtalt. Til tross for disse endringene, lever mange fremdeles i dyp fattigdom og under harde forhold, noe som igjen gjør at Myanmar bidrar sterkt til verdens menneskehandel. Også barn kjøpes og selges på dette markedet. Styresmaktene har i årevis gjort tunge investeringer i militæret på bekostning av helse og utdanning. Dette fører til at befolkningen ikke får tilgang til grunnleggende helsetjenester eller mulighet til å gå på skole. Det avdekkes hele tiden nye overgrep i en lang rekke av brudd på mennekserettighetene, som inkluderer tortur, voldtekt, tvangsarbeid, bruk av landminer, konfiskering av land og plyndring av landets naturrikdommer.

“...sustainable peace [in Myanmar] must address the root causes of the conflict which lie in the denial of fundamental human rights.” - Yanghee Lee,
UN Special Rapporteur on Human Rights in Myanmar

Map of Thailand

Thailand

Nabolandet Thailand er en av Myanmars største handelspartnere, og har også fått føle på den pågående konflikten. Selv om Thailand er en av Sørøst Asias største suksesshistorier, er det langt fra lett for dem som ankommer landet som flyktninger fra Myanmar. Mange opplever undertrykkelse og andre vanskeligheter. De lever også i stor fattigdom.

Da den burmesiske hæren systematisk angrep landsbyer i Øst-Burma på åttitallet flyktet flere hundretusen fra hjemmene sine. De fleste av disse endte opp i flyktningleirer på grensen mellom Thailand og Myanmar. Selv om Thailand ikke har signert FNs Flyktningkonvensjon har de tillatt disse menneskene å bo i leirer på thailandsk jord. Ansvaret for å drive disse leirene har imidlertid falt på internasjonale hjelpeorganisasjoner.

Thailand har også et stort antall fremmedarbeidere. Det antas at det er så mange som 3,5 millioner fremmedarbeidere. Av disse, kommer hele 2,3 millioner fra Myanmar. Barn av disse arbeiderne er spesielt utsatt for menneskehandel. Rapporter og anklager om menneskehandel, slaveri og forferdelige brudd på menneskerettighetene gjorde at USAs State Department ga Thailand den laveste status (Tier 3) da de utga sin rapport om menneskehandel i 2014.

Sammen med de mest sårbare og
de det er vanskeligst å nå

Vi er av den oppfatning at ingen landegrense eller annen hindring skal være i veien for at mennesker skal kunne oppleve at de er elsket og verdsatt. Det er derfor vi velger å arbeide der andre har sagt at det ikke er mulig å være. Her arbeider vi med sårbare lokalsamfunn som er vanskelig å nå. Vi hjelper dem med praktiske løsninger som vil være med å bygge en framtid for barna. En framtid fri for undertrykkelse og utnyttelse.


Refugees

Flyktninger flykter fra krig, forfølgelse eller naturkatastrofer i sine land. Det er 120 000 flyktninger i leirer på grensen mellom Thailand og Myanmar. De har begrensede muligheter til for utdanning og ingen mulighet til lovlige ansettelser. De er derfor helt avhengige av hjelp utenfra for å overleve. Mange barn er også sendt alene til leirene for å få beskyttelse, eller for å få muligheten til å gå på skole. Disse barna trenger både trygge sted å bo og de trenger å bli forsørget av andre.

Internt
fordreven mennekser

Internt fordrevne er mennesker som er tvunget til å flykte fra hjemmene sine, men som forblir i sitt eget land. Det er cirka 640 000 internt fordrevne mennesker i Myanmar. De fleste av disse har flyktet på grunn av voldelige konflikter. Det sier seg selv at disse menneskene er ekstremt sårbare. Mange mangler mat, har ikke husly, de mangler vann, sanitæranlegg, helsevesen og mulighet til å gå på skole. Alt dette har selvsagt påvirket barns velferd og har ført til underernæring og høy barnedødelighet.

Fremmed-
arbeidere

En fremmedarbeider er en person som arbeider i et annet land enn sitt eget. Det er omlag 3,5 million fremmedarbeidere i Thailand og disse er blant landets fattigste mennesker. De arbeider på de lavest lønnede arbeidsplassene. De har de farligste jobbene, som for eksempel anleggsarbeid, fabrikkarbeid og prostitusjon. Noen av fremmedarbeiderne har lovlig oppholdstillatelse, men mange har ikke. Dette betyr at de ikke har de samme arbeidstakerrettigheter som thailandske innbyggere. De blir derfor ofte utnyttet og misbrukt av arbeidsgiverne sine og offentlig ansatte. Spesielt er barna utsatt for menneskesmuglere.

Statsløse
mennesker

En statsløs person er en person som ikke har statsborgerskap i noe land. I Myanmar er det i dag 810.000 statsløse mennesker. De fleste av disse er fra den etniske folkegruppen rohingya. De er ofte omtalt som verdens mest venneløse folkeslag. I tillegg til at forfølgelsen mot dem er brutal, får de heller ikke lov til å bevege seg fritt, de må betale urettferdige skatter, de har svært begrenset tilgang til utdanning og helsehjelp. Voldelige handlinger mot dem har ført til at 140.000 rohingya har blitt forvist fra hjemmene sine, og oppholder seg i dag i svært primitive leirer der situasjonen er så desperat at mange forsøker å rømme som båtflyktninger. Resultatet av dette er mange dødsfall og ennå flere ofre for menneskesmugling.

Prosjekter som forandrer liv

Se de tre prinsippene vi i Partners tror på. Det er disse tre prinsippene som danner grunnlaget for arbeidet vår, og som vi mener bidrar til at barn kan få oppleve frie, fullverdige liv.

Se prosjektene våre